بیانیە کمیتە استکهلم حزب کومەلە دربارە تظاهرات اعتراضی مردم شهرهای ایران

ادیخواهان، مردم آزادە!
 
سالهای مدید حکمرانی رژیم واپسگرای اسلامی ایران، برای مردم ایران جز کشتار و اعدام وزندانی و گرانی وفقر وفلاکت چیزی ببار نیاوردە است.
امروز مردم عاصی در شهرهایی کە مرکز قدرتشان نیز بود و بسیاری شهرهای دیگر باز هم بمیدان آمدەاند. آنان شعار بر علیە دیکتاتوری  و گرانی میدهند.  میگویند: "ملت گدایی میکند آقا خدایی میکند!" و "نان کار آزادی!" بازهم شعار مردم شدەاست .
صرف نظر از اینکە چە جناحی از قدرت و چە کسانی میخواهند بر موج عصیان مردم  سوار شوند. بخوبی همە میدانند کە این تودە وسیع مردم دیگر تاب تحملشان تمام شدە است و ایران آبستن خیزیشی عظیم است.
جا دارد ایرانیان تبعیدی از خواستهای مردم ایران برای رسیدن بە آزادی وعدالت و رفاە  دفاع کنند و تمامی جناحهای حکومت جهل و سرکوب را بە مصاف بکشند!
اینک همەی جناحهای حکومت خطر را احساس کردەاند ودرپی آنند کە مردم را بە شدیدترین وجە سرکوب کنند. ویدئوهایی کە از مردم بپا خاستەی کرمانشاە پخش شدە نشان از این بیم و سرکوب وتوحش رژیم در برخورد بامردم بخصوص در مناطق حساس و بە قول خودشان امنیتی مانند کردستان دارد.
ما کمیتە استکهلم حزب کومەلە از خواستهای مردم سراسر ایران برای رسیدن بە آزادی ودموکراسی و عدالت پشتیبانی میکنیم و ازحرکتهایی کە در خارج کشور نیز در پشتیبانی از مردم میشود، استقبال کردە و از دوستان واعضای خود میخواهیم در تقویت این اعتراضات و رساندن رساتر صدای مردم ایران، بخصوص مردم رنجدیدە کردستان دفاع کنند.
در این راستا روز یک شنبە ٣١ دسامبر در میدان مرکزی شهراستکهلم (سرگلرزتوریت) از ساعت ١٣ تا ١٥ گردهمایی قرار است برگزار شود. ما از این گردهمایی و دیگر اعتراضاتی کە در جهت رساندن خواست مردم ایران برگزار میشود پشتیبانی میکنیم و از همە ی مردم آزادە میخواهیم در این حرکات شرکت نمایند.
 
 حزب کومەلە کردستان ایران_ کمیتە استکهلم
٢٩ دسامبر٢٠١٧1070 بار دیده شده‌‌‌‌

AM:12:59:31/12/2017