اطلاعیە حزب کومەلە کردستان دربارە زلزلە قدرتمند شب گذشتە

 

شب دوشنبە ١٢ نوامبر ٢٠١٧ برابر با ٢٢ آبان ١٣٩٦ خورشیدی زلزلە قدرتمندی کردستان ایران (روژهلات) و کردستان عراق (باشور) را لرزاند و تلفات جانی و مالی بسیاری را بە بار آورد. طبق آمارها تا نوشتن این اطلاعیە ٣٢٨ نفر در بخش کردستان ایران و ٧ نفر در بخش کردستان عراق جانشان را از دست دادند و ٢٥٣٠ نفر دیگر نیز در بخش کردستان ایران و بیش از ٣٠٠ تن دیگر در بخش کردستان عراق مجروح شدند کە حال برخی از آنان وخیم گزارش دادە شدە است و هر لحظە احتمال افزایش شمار قربانیان بیشتر می شود.

طبق گزارشات مرکز اصلی این زلزلە در روستای "ازگلە" نزدیک شهرستان کرمانشاە در بخش کردستان ایران بودە و بە همین دلیل بیشتر قربانیان این زلزلە در شهرهای کرمانشاە، قصر شیرین، سرپل ذهاب، شاەآباد (اسلام آباد)، جوانرود و روانسر بودەاند. طبق گفتە مسئولان محلی نبود امکانات لازم در مناطق زلزلە زدە و سخت بودن رساندن امکانات لازم بە دلیل نبود جادە و راە مناسب در مناطق زلزلە زدە مشکل اصلی قربانیان این زلزلە می باشد.

با توجە بە وسعت و مرکزیت این زلزلە کە در بخش کردستان ایران (روژهلات) زیر سلطە رژیم جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتادە و این رژیم کارنامە ناموفقی در مدیریت بحران رخدادهای غیرمترقبە دارد و در برخی از موارد بە عمد مانع از کمک رسانی انسانی بە قربانیان بودە، از مجامع و مراکز بین المللی حقوق بشری و مراکز خیریە و کشورهای جهان تقاضامندیم در اسرع وقت بە یاری قربانیان این حادثە دلخراش بشتابند.

مرکز زلزلەنگاری کشورهای ایران و آمریکا قدرت این زلزلە را ٧،٣ درجە ریشتر اعلام کردەاند.

حزب کومەلە کردستان ایران تسلیت و مراتب همدردی خود را با قربانیان این حادثە دلخراش ابراز داشتە و امید بهبودی هرچە سریعتر مجروحین را دارد و همزمان باری دیگر خواستار کمک رسانی فوری بە قربانیان این زلزلە از طرف مردم بومی آن منطقە و سایر نقاط کردستان، کشورها و مراکز و مجامع بین المللی حقوق بشری و خیریە جهانی می باشد.

دبیرخانە حزب کومەلە کردستان ایران

٢٢ آبان ١٣٩٦ خورشیدی

١٢ نوامبر ٢٠١٧ میلادی

 
1757 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:01:14:13/11/2017