احکام ظالمانه علیە خانوادە حسین پناهی محکوم است!

 مردم آزادیخواە و مبارز!

سازمانهای مدافع حقوق بشری!

بەدنبال دستگیری خودسرانه و بدون وجاهت قانونی چند تن از اعضای خانوادە حسین پناهی از قریب بە چهار ماە پیش از طرف ارگانها و نهادهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی، روز چهار شنبە ٣ آبان ١٣٩٦ دادگاە انقلاب شعبە سنندج بە ریاست قاضی سعیدی احکام ضدبشری و ناروایی را علیە سە تن از اعضای خانوادە حسین پناهی صادر کرد. طبق این احکام افشین حسین پناهی بە ٨ سال و ٨ ماە، زبیر حسین پناهی ٦ سال و احمد امین پناە بە ٥ سال زندان محکوم شدە اند.

روند دادگاهی نامبردگان در حالی اجرا شدە است کە از حق داشتن وکیل مدافع منع شدە و نامبردگان حق دفاع از خود را نداشتە‌اند و بدین ترتیب بدون رعایت حداقل حقوق قانونی و در نهایت بە اتهاماتی واهی و بی اساس بە این احکام ناعادلانە و طولانی مدت محکوم شدەاند.

رامین حسین پناهی یکی دیگر از اعضای این خانوادە کە از ١٢٦ روز پیش از طرف وزارت اطلاعات بازداشت شدە و در آخرین پیگیریهای خانوادە وی، مسئولین دستگاههای امنیتی آنان را تهدید کردە و به شیوه بسیار غیر انسانی و در اوج بی رحمی بە آنان گفته‌اند که "رامین" حتما اعدام شدە  و در روزهای آتی پیکر وی را تحویل خواهید گرفت.

ما از تمام آزادیخواهان و مبارزین سیاسی و مدنی کورد و تمام سازمانهای حقوق بشری کوردی، ایرانی و جهانی، از تمام وجدانهای بیدار خواستاریم این فشارها و احکام ناعادلانە دستگاە قضائی و تصمیمات نهادهای امنیتی علیە خانوادە داغ دیدە حسین پناهی و امین پناە کە حتی با معیارهای قانونی جمهوری اسلامی نیز همخوانی ندارد را محکوم کنند. تلاش کنند تا در مجامع بین المللی و سازمان‌های حقوق بشری صدای خفە شدە این خانوادە باشند و در این روزهای سخت آنها را تنها نگذازند و پشتیبان و حامی مطالبات برحق و انسانی آنان باشند.

دبیرخانە کمیتە مرکزی حزب کومەلە کردستان ایران

٢٨ اکتبر ٢٠١٧

٦ آبانا ١٣٩٦

 
1427 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:08:16:28/10/2017