ڕاگه‌یاندنی كۆتایی پلینۆمی ٤ی كومیته‌ی ناوه‌ندیی كۆمه‌ڵه ‌هه‌ڵبژێردراوی كۆنگره‌ی ١٥

ڕاگهیاندنی كۆتایی پلینۆمی چواری كومیتهی ناوهندیی كۆمهڵهههڵبژێردراوی كۆنگرهی پازدهههم


دۆستان و دڵسۆزانی بزووتنهوهی كوردستانی رۆژههڵات

ئهندامان، دۆستان و لایهنگرانی كۆمهڵه


كومیتهی ناوهندیی كۆمهڵهی شۆڕشگێڕی زهحمهتكێشانی كوردستانی ئێران لهڕۆژانی ڕابردوودا پلینۆمی چوارهمی خۆی بهڕێوهبرد و سهركهوتوانهدوای ٢ ڕۆژ كاری چڕوپڕكۆتایی بهكارهكانی هێنا.

سهرهتا پلینۆم بهسروودی بانگهواز و خولهكێك بێدهنگی بۆ ڕێز گرتن لهسهرجهم گیانبهختكردووانی كۆمهڵهو بزووتنهوهی ڕزگاریخۆازی گهلی كورد دهستی پێكرد.

بهدوای ئهوهدا ڕاپۆرتی لێژنهی ئامادهكار و خشتهی كاری پلێنۆم لهلایهن ئهندامێكی لێژنهكهوه‌‌پێشكهش كرا.

دواتر بهپێی بهرنامهی كاری پلینۆم سكرتێری گشتیی كۆمهڵههاورێ "عهبدوڵڵا موهتهدی" ڕاپۆرتی سیاسی-تهشكیلاتی پێشكهش كرد.  

ئهم ڕاپۆرته كه ‌‌‌له ڕۆژانی داهاتوودا دهقی تهواوی بڵاو دهكرێتهوه، لێكدانهوهیهكهی بابهتییه ‌‌لهسهر گرینگترین ڕووداوهسیاسی و تهشكیلاتییهكانی نێوان پلینۆمی سێ و چواری كۆمهڵهكهتێیدا ئاماژهبهچوار پرسی زۆر گرینگ دهكرێت كه لهنێوان ئهم دوو پلینۆمهدا رههبهری كۆمهڵهبهڕێوهبهری و مودیریهتی كردوون‌.

  ههروهها ئهم ڕاپۆرته لێكدانهوهی ڕههبهری كۆمهڵهی لهسهر ئهگهرهكانی قۆناغی داهاتووی ئێران و كوردستان بهلێكدانهوهی سهرجهمی بارودۆخی سیاسی، ئابووری و كۆمهڵایهتی لهخۆ گرتبوو، قهیرانی ئابووری، كێشهدهرهكییهكانی كۆماری ئیسلامی، قهیرانی مهشرووعییهت و ململانێی باڵهكانی نێو دهسهڵات و ههروهها بزووتنهوهكۆمهڵایهتییهكان وهك گرینگترین گرفتهكانی بهردهم حاكمیهتی كۆماری ئیسلامی ئاماژهیان پێدراوه.


دهستنیشان كردنی ئهولهویهتهكانی دهوری داهاتووی رێبهری كۆمهڵهو خۆ ئامادهكردن بۆ ههموو ئهگهر و پێشهاته‌‌كان بهشێكی دیكهی ڕاپۆرتهكهبوو


دوابهدوای ڕاپۆرتی سیاسی-تهشكیلاتی سكرتێری گشتی كۆمهڵه، چهند بڕیارنامهكه‌ ‌دوانیان بریتین لهسیاسهتی كۆمهڵه ‌‌سهبارهت به پتهوكردنی یهكگرتوویی كوردستانی ڕۆژههڵات و ههروهها  كورد و بزووتنهوهی سهراسهری لهئێران، دوای لێكدانهوهو تێبینی ئهندامانی كومیتهی ناوهندی پهسهند كران. (لهڕۆژانی داهاتوودا دهقی ئهو دوو بڕیارنامهیه‌ ‌بۆ ڕای گشتی بڵاو دهبێتهوه‌)


بڕگهیهكی دیكهی كاری پلێنۆم بریتی بوو لهلێكدانهوهو شرۆڤهی كاری رێكخستنهكانی كۆمهڵهلهناوخۆی كوردستان، لهو بهشهشدا بهشداربووان ڕا و بۆچوون و تێبینییهكانی خۆیان بهوردی باس كرد و دهفتهری سیاسی ڕاسپێردرا بههاوكاری ئهندامانی كومیتهی "زاگرۆس" (ڕێکخستنە ناوخۆییەکانی کۆمەڵە) ههنگاوی پێویست لهو بارهوهههڵگرن.


سهرهئهنجام پلێنۆمی چوارهم بهههڵبژاردنهوهی ئهندامانی دهفتهری سیاسی كۆتایی بهكارهكانی خۆی هێنا.


جێگهی ئاماژهیهههر لهپێوەند لهگهڵ پلێنۆمی چوارهمدا، دوو سمینار دهربارهی ڕاگهیاندنی كۆمهڵهو یاسا و ڕێسا تهشكیلاتییەكان بهڕێوهچوون.كۆمهڵهی شۆڕشگێڕی زهحمهتكێشانی كوردستانی ئێران

سكرتارییهتی كومیتهی ناوهندی٢ی
ڕەزبەری ١٣٩٨ی هەتاوی

٢٤ی سێپتامبری ٢٠١٩ی زایینی


ئه‌م بابه‌ته 3737 جار خوێنراوه‌ته‌وه‌‌

PM:03:54:24/09/2019