ئەبوبەکر مودەرسی
کۆماری ئیسلامی زۆر جاران ولاتانی بێگانه‌ تۆمه‌تبار ده‌كات به‌وه‌ی كه‌ به‌ پشتیوانی كردنی نه‌یارانی هه‌وڵی ئه‌وه‌ ده‌دا كه‌ رژیمه‌كه‌ی بروخێنن." />

بارانه‌ ره‌حمه‌ته‌كانی كۆماری ئیسلامی


ئەبوبەکر مودەرسی


كۆماری ئیسلامی زۆر جاران ولاتانی بێگانهتۆمهتبار دهكا بهوهی كهبهپشتیوانی كردنی نهیارانی ههوڵی ئهوهدهدا كهرژیمهكهی برخێنن.گومانێكیش لهوهدا نیهكهلهدهسهڵاتهناوچهییهكاندا بوون ئهوانهی ویستوویانهو ئاواتیان ئهوهبووهكهرژیمی كۆماری ئیسلامی بروخێت. لهوانهرژیمی سهددام حوسێن لهعێراق.بهڵام ئهمچهند نموونهدهگمهنهووهلا بنێین، كاربهدهستانی كۆماری ئیسلامی باشتر لهههموو كهس دهزانن ههرهشهی دهرهكی بۆ سهر دهسهڵاتهكهیان زۆرتر ئهفسانهیهو هات و هاواری دوژمن دوژمن كردنی خامنهیی زۆرتر وهك كهرهستهیهك و بیانوویهكی ئیدئۆلۆژیك لهلایهك بۆ تهوجیهی سهركووتی ناوخۆیی و داسهپاندنی رژیمی خهفهقان و داپڵۆسینهو لهلایهكی تر پۆششێكهبۆ سیاسهتهزیدهخوازییهكانی ناوچهیی و دهرهكی بهكار دههێنرێت.

بهپێچهوانهی هاتو هاوارهكانی كۆماری ئیسلانی رووداوهگهورهكانی ناوچهكهسهرجهم یارمهتی داوهبهسهقامگیربوونی زۆرتری رژیم و وهك دژبهرێك بهههوڵ و كۆششهكانی ناوخۆیی بۆ خهبات لهدژی رژیمی كاری كردووه‌.


ههوهڵینیان شهری ئێران و عێراق بووه‌.ههرچهند بهرواڵهت ئهو شهرهههرهشهیهك بوو بۆ سهر خاك و دهسهڵاتی كۆماری ئیسلامی، بهڵام بهلهبهرچاوگرتنی سهرجهم فاكتۆرهكانی وهك توانایی عێراق و ئامانجهكانی بۆ هێرش بۆ سهر ئێران و هتدبهوتهی خومهینی ئهندازیاری سهرهكی كۆماری ئیسلامی و دواییش رژیمی ویلایهتی فهقیه، بارانێكی رهحمهت بوو كهبهسهر سهری رژیمهتازهبهدهسهڵات گهیشتووهكهی باری.حاڵهتی شهر یارمهتێكی گهورهبوو بۆ دهسهڵاتی مهلاكانی شیعهتا ههم نهیارهكانیان بهبێبهزهییهیانهترین شێوهسهركووت كهن و لهناویان بهرن و لهههمان كاتدا پێگهیهكی كۆمهڵایهتی گهورهبۆ خۆیاندهستهبهر كهن وهك سازماندهو رێكخهری بهرگری له‌ ``نیشتمان``.جۆش و خرۆشی جهنگێكی گهورهلهگهڵ دوژمنێكی گهورهو بههێز دهنگهنارازییهكانی بههاسانی خهفهدهكرد.٧ ساڵ شهر كاتێكی باش بوو بۆ قایمكردنی جێپێی دهسهڵاتی وڵایهتی فههقیه.بۆیه‌ش كۆماری ئیسلامی بوو كه‌ شهرهكه یبهواتایهكی دیكهبارانی رهحمهتهكه، كهدهیتوانی دوای ساڵێك بهمهرجی باش بۆ رژیم تهواو، ههڵبهت بهقیمهتی گیانی ههزاران كهسو وێرانێكی بێوێنهی شارو گوندهكان لهههردووك لا بۆ شهش ساڵێكی دیكهش درێژهی بدات.


رووخانی رژیمی سهددام حوسێن ههم خۆی ئاڵ و گۆڕێكی گهورهی لهژێئۆپۆلۆیتیكی ناوچهكهپێكهێنا و ههم بوو بهسهرچاوهیهك بۆ زۆر ئاڵ و گۆڕی دیكهلهئاستی ناوجهی رۆژههڵاتی ناوهراست.لێرهدا ههڵبهت مهبهست ئهوهنیهكهههموو لایهنهكانی و كاریگهری لهسهر نهتهوهكان و ریزبهندییهسیاسییهكان بخهینهبهر باس و لێكۆڵینهوه‌.بهڵام تا ئهو جێگایهی بهبابه‌تی ئهم نووسراوهواتهكارێگهری لهسهر ئێران پێوهندی ههیه، دهتوانین بهڕاشكاوییهوهبڵێین كهشهری ئامریكا لهعێراق و دواییش سیاسهتی چۆڵكردنی ئهم وڵاتهلهلایهن ویلایهتهیهكگرتووهكان دووههمین بارانی رهحمهت بوو كهبهسهر رژیمی سهركوتگهری كۆماری ئیسلامی ئێراندا باری.ههڵبهت سیاسهتی ئامریكا دهیتوانی ئهو رهوتهبهلایهكی دیكهدا ببات و ئاوا مهیدان بۆ ئێران چۆل نهبێ.كوتوپڕ لهماوهی كهمتر لهساڵێك ئێران لهدهوڵهتێكی تاقانهی شیعهگهرا لهناو وڵاتانی موسڵمان شهریكێكی پهیدا كرد.لهعێراق دهوڵهتێكی شیعههاتهسهركار و لانیكهم تا ئهو جێگایهی پێوهندی بهبهشی سوننی عێراق ههیه، بهپشتیوانی و هاندانی ئێران،سیاسهتێكی پهراوێزخستنی پێكهاتهی سوننی پهیرهو كرد.ههڵبهت بهخۆشییهوهلهههمبهر كوردهكان و روو لهههرێمی كوردستان پهرهپێدان بهو سیاسهتهبۆی هاسان نهبوو.پێكهاتهكورد لهبهر سێبهری خهباتێكی دوورودرێژ و بوونی كهیانێكی سیاسی و هێزی پێشمهرگهیهكی بهئهزموون نهبوو بهقوربانی سیاسهتی شیعهگهری ناوهند كهبهڕاشكاوی لهلایهن ئێرانهوهپشتیوانی دهكرا.


ئاشكرایه‌‌ وهزعی تازهكهدهستی ئێرانی بۆ دهستێوهردانی زۆرتر لهناوچهكهئاوهڵاتر كرد، بوو بههۆی ئهوهبهئاسودهیهكی زۆرترهوه، درێژهبهدهسهڵاتی خۆی لهناوهوهبدات.

شهری سورییهو سهرههڵدانی داعش وهك رهوتێكی تووندئاژۆی بێوێنهلهناوچهكهكهخۆی دهرئهنجام و پهرچهكرداری سیاسهتی گووشار بۆ سهر سوننهو پهراوێزخستنیان لهلایهن دهسهڵاتداری عێراقی هاوپهمانی ئێران، نوری مالیكی، بوو بهخێرایی گۆڕهپانی سیاسی لهسورییهو دواییش لهعێراق گۆڕی و ئهولهوییهتی تازهی خستهدهستووری كاری دهوڵهتانی رۆژئاوایی بهسهركردهگی ئامریكا.شهری داعش و پێشچوونهكانی خێرای لهناوچهو بهتایبهتی ههرهشهلهسهر كوردستان و بهغدا بوو بهئهولهوییهتی یهكهمی ئهو وڵاتانهو بیانوویهكی پهسهندی بۆ نهتهنیا دهستوهردانی ئێران ساز كرد بهڵكهبوو بههۆی بهرفراوانتر بوونی دهوری ئێران لهههردووك وڵاتی سورییهو عێراق.دروست بوونی حهشدی شهعبی ههنگاوێكی زۆر گهورهیهلهنیزیك كردنهوهی دهسهڵاتی شیعهی عێراق لهمۆدێلی ئێرانی.

ئهورووداوانهسهرجهم و بهیهكهوهبهتایبهتی دوای واژۆ كردنی بهرجام لهسهر كێشهی بهرنامهی ناوكی ئێران، بهكهڵك وهرگرتن لهسیاسهتی پاسیوی ئامریكا، ئێرانی هاندا تا چالاكتر لهجاران سیاسهتی زیدهخوازییهكانی خۆی بهتایبهت لهرێگای ناسهقامگیر كردنی وڵاتانی كهنداو بگرێتهپێش.


پێداگری ئێران و بهتایبهت روسییهلهسهر مانهوهی ئهسهد بوو بهمایهی وێرانبوونی زۆرتر لهنیوهی شارهكانی ئهو وڵاته، كوژرانی زیاتر لهنیو میلیۆن خهڵك و كۆچ كردن و ئاوارهبوونی نیزیك بهنیوهی دانیشتووانی سورییه‌.تاوانێكی كهئهسهد و هاوپهیمانهنیزیكهكهی ئێران لهبهرامبهر خهڵكی سورییهیان كردوهكهوێنهكانی شاری حهڵهب لهم دوایانهباشترین شاهید حاڵێتی، كهمتر لهداعش نیه، ئێران بهپێداگری لههێشتنهوهی ئهسهد لهسهر كار بهدوای بهرژهوهندییهستراتهژییهكانی خۆیهتی، بهڵام لهههمانكاتدا وێران كردنی سورییهپهیامێكی ناوخۆییشی بۆ خهڵكی ئێران و جهماوهری نارازی تێدایه، ههوڵ دهدرێ بهپێشاندانی ئهم دیمهنانهخهڵكی نارازی و وهگیان هاتووی ئێران بهوهزعی ئێستای ولاتهكهیان رازی كهن و لهههر ههنگاوێكی جیددی بۆ گۆڕینی رژیم بترسێنن. چاوترسێن كردنی خهڵك دهبێتههۆی پاسیفیسم و دهست نهبردن بۆ كردهوه‌.

تا ئێستا ویستمان نیشان بدهین كهفاكتۆڕهكانی دهرهكی بهپێچهوانهی هاتوهاوارهكانی وتهبێژانی رژیم لهدوژمن دوژمن كردنیان سهرجهم بهقازانجی رژیم و رهخساندنی ههڵ تهواوبووه‌.ئاشكرایهكههێزی جیددی نهیاری رژیم گرینگی بهههلومهرجی دهرهكی دهدات و ههوڵ دهدات كهڵكیان لێوهرگرێت، لهوهدا هیچ كێشهیهك نیه‌.ئهوهی لێرهدا پێویستهوهبیر بخهینهوه، ئهوهیهكهئاڵوگۆڕهچارهنووس سازهكان لهئێران لهئهنجامی گردبوونهوهی ههڵومهرجی لهبار لهناوخۆدا روودهدا.سهرچاوهی سهرهكیئهو ئاڵوگۆڕانهههڵقولاوی كێشهچارهسهرنهكراوهكانی خوودی كۆمهڵگای ئێرانه‌.ئهوهمێژووی هاوچهرخی ئێرانیش سهلماندوویهتی.


ئهوهدوژمنی دهرهكی نیهكهمهترسی گهورهلهسهر مانهوهی كۆماری ئیسلامی دروست دهكا لهراستیدا گهورهترین دوژمنی كۆماری ئیسلامی كۆماری ئیسلامیه‌. ٣٧ساڵ بهرێوهبهرایهتێكی لهڕادهبهدهر گهندهڵی ئیداری لهئێران بهوتهی پسپۆرانی بواری كۆمهڵایهتی گهندهڵی لهئێران كردوهبهكولتورێ تاك و كۆمهڵگا.كۆماری ئیسلامی بهپێچهوانهی سروشت و مهیلی دهروونی مرۆڤ لهمپهر و ئاستهنگ دادهنێتهسهر ژیانی خسوسی تاك و جهماوهر و بهتایبهت ژنانی جارز كردوه‌.لهوانهیهگهورهبوونهوهیهكی بهرچاوی شارهكان تا رادهیهك زهین چهواشهكات و ئهوهبهدهرئهنجامی پهرهسهندنی شارستانییهت دانێن بهڵام ئێستا دهركهوتووهكهبههرێوهبهرایهتی ههڵهی ئاو و نهبوونی خزمهتگوگزاری هیچ دهرهتانێكی بۆ خهڵكی لادییهكان بۆ مانهوهیان نههێشتۆتهوهو ئهو خهڵكهلهناچارییهوهروویانكردۆتهشارهكان.لیستی نههامهتییهكان و دۆسییهی گهندهڵی لهوهزیاترهكهلهم سهروتارهدا بكرهباسیان بكهی.


تا ئهو جێگایهی بهكوردستان و حیزبهسیاسییهكانیش دهگهرێتهوه، جیاوازییهكی بنهرهتی لهئارادایه‌.ئهگهر ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی چارێكی نیهجگهلهوهچاوهروانی ههلێكی لهبار بێت و بهكار ورد و خورد خۆی بۆ ئهو ههلهئامادهبكات، بزووتنهوهی كوردی بهپێشاههنگی هیزبهسهرهكییهكانی و هه‌`لبهت لهههنگاوی دوایی لهرێگای بهرفراوانكردنی دهتوانێ دهورێكی دیاریكهری لهرهوتی رووداوهكان بێت و نهتهنیا چاوهروانێكی پاسیوی رووداوهكان نهبێ بهڵكو خوڵقێنهری دهرفهتهكان بێت.ئهو ئهركهگرینگهتهنیا لهرێگای هاوئاههنگ كردن و خستنهسهریهكی وزهكان و زهمینهخۆشكردن بۆ دروستكردنی بهرهیهكی بهرفراوان یان خود ههر ئێئتلافێلكی سهقامگیر و كارا دهكرێ.پێموایهلانیكهم لهقسهشدابووههیچ هێزێك و هیچ حیزبێكی سیاسی نیهئهو راستیهی لا پهسهند نهبێ كهبهتهنیا و بهیهك حیزب ئهو ئهركهمێژووییهجێبهجێ ناكرێ.دهمێنێتهوهبهكردهوهدهرهێنانی.كوردستانی ئێران ژینگهی هاوبهشی ههموو حیزبهكانی كوردستانی رۆژههڵاتهژینگهیهكی هاوبهش پێویستی بهكردهوهیهكی هاوبهش ههیه‌.

ئه‌م بابه‌ته 4126 جار خوێنراوه‌ته‌وه‌‌

PM:03:02:02/10/2016